Сертификационна система и придобиване на чуждоезикови компетенции

CEFR_Levels_EN

Професионална езикова академия „GFI – Academy“ извада сертификати базирани на регламентите на „Обща европейска езикова рамка. Сертификационната система показва успешното полагане на изпит за определено ниво на определен чужд език, както придобитите умения и компетенции спрямо всяко ниво.


Умения и компетентности, които се придобиват спрямо условията на „Обща европейска езикова рамка“

Ниво A1 – Elementary се характеризира с придобиването на следните умения

Слушане/ Разбиране: Мога да разбирам познати думи и изрази, свързани с мен, моето семейство и непосредственото ми обкръжение, когато се говори.

Четене Разбиране: Мога да разбирам познати имена, думи и изречения, например надписи върху табели, плакати и каталози.

Говорене/ Диалогична реч: Мога да общувам с основни изрази, при условие че събеседникът е готов да говори по-бавно или да го изрази по друг начин и да ми помогне в намирането на точните думи. Мога да задавам въпроси и да отговарям на такива при непосредствена необходимост или позната тематика. Мога да общувам с основни изрази, при условие че събеседникът е готов да повтори

Монологична реч: Мога да използвам основни изрази и изречения, за да опиша мястото, където живея, и хората, които познавам.

Писане: Мога да напиша кратък текст за пощенска картичка (например от почивка или екскурзия). Мога да попълня във формуляри (например в хотел) името, националността, адреса си или други лични данни.


Ниво A2 Pre – Intermediate се характеризира с придобиването на следните умения

Слушане/Разбиране: Мога да разбирам най-често употребявани думи и изрази от области, свързани с всекидневието (напр. основна информация за мен и моето семейство, пазаруване, работа, както и моето обкръжение). Мога да схващам съществена информация.

Четене/Разбиране: Мога да чета кратки текстове. Мога да откривам конкретна, предвидима информация в обяви, реклами, проспекти, менюта, разписания и други. Мога да разбирам писма.

Говорене/Диалогична реч: Мога да общувам във всекидневни рутинни ситуации, изискващи обикновен, пряк обмен на информация по познати теми и дейности. Мога да водя разговор, с определената за нивото лексика, за да мога да го поддържам.

Монологична реч: Мога да опиша накратко с определен набор от изрази и изречения семейството си и околните, дома си и условията на живот, образованието настоящата или предишната си професионална дейност.

Писане: Мога да напиша кратки бележки и съобщения. Мога да водя обикновена лична кореспонденция, например писмено да изразя благодарност.


Ниво B1 – Intermediate се характеризира с придобиването на следните умения

 Слушане/Разбиране :Мога да разбирам същественото, когато се използва ясен стандартен език по познати теми като работа, учение, свободно време и т.н.Мога да разбера информацията от радио и телевизионни предавания на актуални теми или при въпроси от личен и професионален характер, когато се говори сравнително ясно.

Четене Разбиране: Мога да разбирам текстове, съдържащи предимно често употребявана всекидневна и професионална лексика. Мога да разбирам описания на събития, чувства и желания в лична кореспонденция.

 Говорене/Диалогична реч: Мога да се справям с повечето ситуации, възникнали при пътуване в страни, където се говори съответният език. Мога да участвам без предварителна подготовка в разговори на позната тематика от личен характер или свързани с ежедневието (напр. семейство, хоби, работа, пътуване, актуални събития).

Монологична реч: Мога да описвам преживявания и събития, своите планове, надежди и цели с прости свързани изречения. Мога кратко да изразявам и аргументирам мнението си. Мога да разказвам случки и събития, сюжета на книги и филми, както и да описвам своите впечатления.

Писане: Мога да съставям свързан текст на теми, които са ми познати или ме интересуват. Мога да водя лична кореспонденция, като описвам събития и впечатления.


Ниво B2 Upper – Intermediate се характеризира с придобиването на следните умения

Слушане/Разбиране: Мога да разбирам дълги, устни изложения и лекции и дори да следя сложна аргументация, при условие, че темата ми е позната. Мога да разбирам повечето телевизионни информационни предавания и актуални репортажи. Мога да разбирам и повечето филми, когато се говори на стандартен език.

Четене/Разбиране: Мога да разбирам статии и доклади със съвременна проблематика, в които авторите отстояват определени позиции.Мога да разбирам съвременната литературна проза.

Говорене/Диалогична реч: Мога да общувам сравнително леко и непринудено, което прави контакта ми с носители на езика напълно възможен. Мога да участвам активно в дискусии на познати теми, да излагам и отстоявам становищата си.

Монологична реч: Мога да давам ясни и подробни описания по широк кръг от теми, които ме интересуват. Мога да изразявам становище по актуален проблем и да изтъквам предимствата и недостатъците на различни възможности.

Писане: Мога да напиша ясен, подробен текст по широк кръг от теми, които ме интересуват. Мога да напиша есе или доклад, които представят информация или аргументи за или против определено становище.Мога да водя лична кореспонденция като в нея подчертавам значимите за мен събития и преживявания.


Ниво C1 – Advanced се характеризира с придобиването на следните умения

Слушане/Разбиране: Мога да разбирам сравнително дълги изказвания, дори и да не са ясно структурирани, а логическите връзки само са подразбира т. Мога да разбирам телевизионни предавания и филми без особени усилия.

Четене/Разбиране: Мога да разбирам дълги и сложни специализирани и литературни текстове, както и да долавям стилистичн и нюанси. Мога да разбирам специализирани статии и дълги технически инструкции, дори когато не са свързани с моята професионална област.

Говорене/Диалогична реч: Мога да се изразявам гладко и непринудено, без видимо затруднение. Мога да използвам езика гъвкаво и успешно за социални и професионални контакти. Мога точно да изразявам мислите и мнението си, както и умело да общувам със събеседниците си.

Монологична реч: Мога ясно и подробно да говоря по сложни въпроси като включвам свързани с тях теми, да развивам определени аспекти и завършвам изказването по подобаващ начин.

Писане: Мога да съставям добре структурирани писмени текстове, като ясно изразявам мнението си. Мога да пиша писма, есета и доклади по различни теми, като наблягам на същественото. Мога да избера подходящ за адресата стил.


Ниво C2 – Proficiency се характеризира с придобиването на следните умения

Слушане/Разбиране: Мога да разбирам с лекота всякаква реч, както при непосредствено общуване, така и по радиото или телевизията, дори когато се говори бързо от носители на езика, при условие, че имам известно време да свикна с особеностите на акцента.

Четене/Разбиране: Мога да чета с лекота всякакви текстове, дори когато са абстрактни или сложни по форма и съдържание като например учебници, научни статии и литературни творби.

Говорене/Диалогична реч: Мога да участвам с лекота във всякакъв разговор или дискусия. Владея свободно разговорни и идиоматични изрази. Мога да говоря гладко и ясно, както и точно да изразявам всички нюанси на мисълта си. Ако все пак се затрудня, мога да намеря друга формулировка и да се измъкна с лекота от затруднението, без това да бъде забелязано.

Монологична реч: Мога да направя ясно и гладко описание в подходящ за ситуацията стил. Мога да построя логично изказването си, така че слушателят бързо да долови и запомни важните моменти.

Писане: Мога да съставям ясен, добре структуриран текст в подходящ стил. Мога да напиша сложни и обстойни писма, доклади и статии, в които да изразя становището си логично, така че читателят да схване и запомни същественото. Мога да пиша резюмета и рецензии на специализирани и художествени текстове.


Кеймбридж английски

Професионална езикова академия „GFI – Academy“ предлага индивидуална и групова подготовка по Кеймбридж английски. Това включва подготовка за сертификатите: FCE, CAE и CPE. Изпитът се провежда в Британски съвет, като успешното полагане ви носи международно признат сертификат.

Като партньор на „Британски съвет“, Професионална езикова академия „GFI – Academy има правото да подготвя курсисти за съответните сертификати на Кеймбридж.

Сертификатите на Университета Кеймбридж за оценяване на нивото на владеене английски език се признават от университети, държавни организации и частни компании в цял свят.

За да проверите предстоящите дати за провеждане на изпитите посетете сайта на Британски съвет.

Comments are closed.