Английски език за ученици

Английски език за ученици от 1-ви до 5-ти клас

Методология

Английски език за ученици от 1-ви до 5-ти клас. В тези нива, академията насърчава развитието на социалните и комуникативни умения на учениците. Също така преподаването е съчетано с работа по учебна система, която има за цел да запознае и изгради добри лексикални и основни граматични елементи по английски език. Всички други елементи, съпътстващи обучението, като логика, лингвистични и творчески дейности, са представени съобразно възрастта на децата с цел да бъдат възприети по най-приятен и ефективен начин.

За повече информация натиснете тук!


Английски език за ученициАнглийски език за ученици от 6-ти до 7-ми клас

Методология

Английски език за деца от 6-ти до 7-ми клас. Тук се набляга на развитието на логиката и изявяването на креативност. Учениците работят с учебна система и изготвят различни задания и проекти. Различните езикови умения се развиват постепенно чрез най-подходящите методи. Стараем се да бъдем гъвкави относно педагогическите похвати за работа с деца, като наблягаме на нуждата на учениците да бъдат въвлечени и заинтересовани от материала. Ние не целим просто учениците да учат лексикални и граматични похвати без покритие, а да изграждат афинитет към езика и да използват познанията си по най-подходящия начин.

За повече информация натиснете тук!


Английски език за ученициАнглийски език за ученици от 8-ми клас

Методология

Слушане/Разбиране: Мога да разбирам дълги, устни изложения и лекции и дори да следя сложна аргументация, при условие, че темата ми е позната. Мога да разбирам повечето телевизионни информационни предавания и актуални репортажи. Мога да разбирам и повечето филми, когато се говори на стандартен език.
Четене/Разбиране: Мога да разбирам статии и доклади със съвременна проблематика, в които авторите отстояват определени позиции.Мога да разбирам съвременната литературна проза.
Говорене/Диалогична реч: Мога да общувам сравнително леко и непринудено, което прави контакта ми с носители на езика напълно възможен. Мога да участвам активно в дискусии на познати теми, да излагам и отстоявам становищата си.
Монологична реч: Мога да давам ясни и подробни описания по широк кръг от теми, които ме интересуват. Мога да изразявам становище по актуален проблем и да изтъквам предимствата и недостатъците на различни възможности.
Писане: Мога да напиша ясен, подробен текст по широк кръг от теми, които ме интересуват. Мога да напиша есе или доклад, които представят информация или аргументи за или против определено становище.Мога да водя лична кореспонденция като в нея подчертавам значимите за мен събития и преживявания.

За повече информация натиснете тук!


Английски език за ученициАнглийски език за ученици от 9-ти до 12-ти клас

Методология

Английски език за деца от 9-ти до 12-ти клас. Акцентът на курсовете по английски за юноши е да доразвие техните комуникативни умения, обща култура и социална интелигентност. Придобиват се трайни познания и увереност в работата с граматични структури и похвати.  Всичко това е съчетано с подобряване на езиковите умения, като целта е да се изчистят логическите грешки и да се разшири набора от лексика и фразеология. Всички ученици между 11-ти и 12-ти клас имат възможснотта да стартират своята допълнителна подготовка по Кеймбридж английски или да стартират своята подготовка за IELTS.

За повече информация натиснете тук!

Comments are closed.