Български език

bul-01

To Speak Bulgarian is the most successful textbook in teaching Bulgarian as a foreign language. Following the development of the Council of Europe’s Common European Framework, the textbook incorporates the active approach, according to which the student must learn to use the language in real situations.
The book contains information on Bulgarian life and culture, holidays, food, drinks, time of meals, relations between generations, punctuality and others.
Lessons in the textbook provide training through communication principles: acquisition of language units and structures through interaction with priority to oral speech rather than writing, representing grammar from its functional point of view, exercises in communication (application, agreement, disagreement with others’ opinions, apology, etc.) and everyday expressions related to existence, quantity, time and place with different linguistic means.
Lesson units are organized on a modular basis and include sections for development of basic language skills and competencies: reading, listening, speaking, and writing. It elaborates on those topics as well as allows the expansion and assertion of grammatical units on morphological and syntactic level.

Да говорим български е най-успешният учебник за обучение по български като чужд език. В съответствие с разработената от Съвета на Европа Обща европейска езикова рамка в учебника е застъпен дейностният подход, според който обучаемият трябва да се научи да използва езика в реални ситуации.
Включените в учебниците упражнения и текстове дават възможност за изграждане на езиковата компетентност на обучаемия, която му е необходима да действа в българска среда. Учебникът съдържа и информация относно бита и културата на българина: празници, храна, напитки, време на хранене, работно време, отношения между различните поколения, точност, подаръци, дължина на престой на гости и др.Уроците от учебника предвиждат обучение на комуникативен принцип: усвояване на езиковите единици и структури чрез общуване, с приоритет на устната реч пред писмената, подаване на граматиката от функционална гледна точка, трениране на изразяването на определени комуникативни намерения (молба, съгласие, несъгласие с чуждо мнение, извинение и др.) и общи представи (екзистенция, количество, време, място…) с различни езикови средства. Уроците са организирани на модулен принцип и включват рубрики за развитие на основните езикови умения и компетентности: четене, слушане, говорене, писане. Създава се възможност за разширяване на лексикалния запас по посочените теми, както и за разширяване и затвърждаване на граматични единици на морфологично и синтактично ниво.


Schedule:

Calendar-Cirle


Нива на изучаване по български език за чужденци:

  • А1 (Elementary) – Начинаещи
  • А2 (Pre-intermediate) – С общи познания
  • B1 (intermediate) – Средно напреднали
  • B2 (Upper-intermediate) – Напреднали

Нивата по български език са изцяло съобразени с
Общата европейска езикова рамка, развита от Съвета на Европа

Comments are closed.