Възраст за започване на учене на езици

pupil

Много родители смятат, че е ранното започне на жудноезиково обучение от невръстната възраст, не трябва да присъства в развитието на детето. У нас дори все още се счита, че чуждите езици в ранна възраст биха объркали детето в неговото когнитивно развитие.

Истината е , че стартирането на изчаване на чужд език още от ранна детска възраст ще добринесе в много различни аспекти в развитието на детето.Ранните занимания с чужд език обогатяват разнообразието от игри, приказки и любими песни.

Стартирането на езиково обучение от ранна възраст.

Това ще допринесе за развитието на когнитивните умения и, както много проучвания доказват. В по-късна възраст помагат за по-добрите академични резултати, развитието на социални умения, богата социо-културна компетентност, както и по – добрата възможност за справяне и приспособяване в различни среди и ситуации.

Доказано е, че двуезичните деца показват по – добри умения в четенето от своите едноезични връстници. Което автоматично води до достъп от по-широк достъп на информация и обща култура;

Техните когнитивни и езикови умения също се развиват по-бързо. Изследванията сочат, че децата, които говорят 2 или повече езика умеят по-добре да се концентрират и да се справят с решаването и на неезикови проблеми.

При стартиране на изучаване на друг от родния език, детето започва да трупа речников запас. На първо време думичките, които детето усвоява са само звук, след което те придобиват по- голям смисъл, биват свързани с предмети и аналогия и в по –късен етап всички тези елементи допринасят за формирането и провеждането, както на устна така и на писмена комуникация.

Докато детето васе още се запознава с чуждия език, придобива афинитет към самото звучене на думите, което допринася за по – лесното асимилиране в по – късен етап.

Свръхамбицията на родителите спрямо своите деца, кото изучават чужд език

Мнозинството от родителите, които записват децата си на чужд език, подхождат с много неправила нагласа. Те са убедени и вярват, че малко след записването на езиков курс, детето ще започне да говори и да използва чуждия език, който в момента изучава. Тази свръхамбиция влияе негативно най – вече на децата и води до изтощаване, както и до негативно настройване спрямо самия език.

Много е важно да се знае, че усвояването и използването на чужд език не е бърз и лесен процес.

Родителите, като преподаватли вкъщи

Занимаването на детето с чуждия език вкъщи, е не по – маловажен елемент за успешното навлизане в езика.

Трябва да се знае, че родителите трябва да взимат много голямо участие в процеса по усвояване на материяла, с който детето се сблъсква. За да може да се постигне един баланс, стабилитет и увереност в знанията, родителите трябва да приемат ролята и функцията на учители за да се повторят и затвърдят новите знания.

Повторението и затвърждаването на думичките вкъщи в подходяща игрова форма е от значение за ефективното усвояване на новия език. Затова съвместната работа между родителите и учителите е важен фактор за развитието на детските умения

Изводът от всичко това, е че колкото по – рано човек навлезе в непознатия свят на чуждия език, то толково по – лесно ще измине пътят към осъвършенстването на всички аспекти свързани с него. Това аналогично ще доведе до придобиване на увереност и самочуствие в при употребата и работата с езика.

 

Comments are closed.